Fries Leren? (Afûk)

Wolst net allinne Frysk prate mar ek Frysk skriuwe? By de Afûk kinst in kursus Frysk folgje sasto dat wolst:

Continue reading »